Regulamin

Sklep www.kate4kids.com dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Kate4Kids je stosuje.

REGULAMIN SKLEPU KATE4KIDS

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Sklep internetowy Kate4Kids dostępny pod adresem www.kate4kids.com jest prowadzony przez Agencję Reklamową Adrenalina, Katarzyna Skorupa z siedzibą w Warszawie (02-775 Warszawa), ul. Alternatywy7/141, NIP: 5272300836.
 3. Dane kontaktowe:
 4. poczta tradycyjna: Kate4Kids ul. Alternatywy 7/141 02-775 Warszawa,
 5. poczta elektroniczna: kontakt@kate4kids.com
 6. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
 7. komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
 8. dostęp do poczty elektronicznej,
 9. przeglądarka:
 10. Safari w wersji 11,
 11. Chrome w wersji 69,
 12. Mozilla w wersji 62.
 13. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.
 14. Regulamin obowiązuje zarówno Klientów będących Konsumentami, jaki i Klientów niebędących Konsumentami (rozdział V skierowany jest wyłącznie do Konsumentów).
 15. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale niezbędna w celu złożenia Zamówienia lub utworzenia Konta.
 16. Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art 71 Kodeksu Cywilnego.
 17. Definicje:
 18. Cena- określona w złotych polskich lub innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Kate4Kids tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z umową sprzedaży zawartą na skutek złożenia Zamówienia. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 19. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług lub składająca Zamówienie w Sklepie.
 20. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 21. Konsument- Klient będący jednocześnie, osobą fizyczną dokonującą z Kate4Kids czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej.
 22. Konto- usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn.zm) na podstawie umowy o prowadzenie konta zawieranej w chwili dokonania rejestracji przez Klienta. Konto jest oznaczone indywidualnym loginem (adres e-mail klienta) i hasłem.
 23. Kreator- usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn.zm) udostępniana Klientowi korzystającemu z Sklepu, niezależnie od założenia Konta, pozwalająca na stworzenie Produktu o parametrach wybranych przez Klienta.
 24. Koszyk- usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn.zm) udostępniana Klientowi korzystającemu z Sklepu, niezależnie od założenia Konta, pozwalająca na złożenie Zamówienia.
 25. Produkt- nowa rzecz ruchoma dostępna w Sklepie jako przedmiot umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta i Kate4Kids zgodnie z pkt III Regulaminu.
 26. Regulamin- niniejszy dokument określający zasady zawierania umów sprzedaży Produktów oraz zasady świadczenia Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Kate4Kids i Klienta.
 27. Sklep- platforma internetowa umożliwiająca składanie Zamówień i zawieranie umów sprzedaży stanowiąca zespół połączonych stron internetowych pod adresem: www.kate4kids.com.
 28. Usługa lub Usługi- usługi świadczone drogą elektroniczną przez Kate4Kids w ramach Portalu, opisane w pkt II niniejszego Regulaminu.
 29. Ustawa- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn.zm).
 30. Zamówienie- oświadczenie woli (oferta) Klienta o woli zawarcia umowy sprzedaży na odległość określające Produkty, które Klient chce kupić, dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym Cenę i sposób płatności.
 31. Świadczenie Usług

RODZAJE USŁUG

 1. W ramach Sklepu Kate4Kids świadczy na rzecz Klienta następujące Usługi:
 2. Konto,
 3. Koszyk,
 4. możliwość przeglądania treści zamieszczonych w ramach Sklepu.
 5. Korzystanie z Konta jest możliwe wyłącznie po podaniu danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, zaakceptowaniu Regulaminu oraz kliknięciu pola “zarejestruj się”.
 6. W ramach Konta poza zawarciem umowy kupna Produktu umożliwia się Użytkownikowi między innymi:
 7. dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Sklepie oraz gromadzenie i dostęp do historii oraz statusów zamówień,
 8. otrzymywania powiadomień o dostępności Produktu.
 9. Korzystanie z Usługi Konto rozpoczyna się w chwili dokonania rejestracji.
 10. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
 11. Korzystanie z Usługi Koszyk rozpoczyna się z chwilą dodania Produktu do Koszyka.
 12. Usługa Koszyk jest świadczona nieodpłatnie, jednorazowo podczas danej wizyty w Sklepie i kończy się w chwili złożenia Zamówienia lub rezygnacji ze złożenia Zamówienia, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również po wylogowaniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
 13. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny zrezygnować z posiadania Konta, otrzymywania wybranych powiadomień poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Sklepu z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Sklepie lub na adres kontakt@kate4kids.com.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Kate4Kids świadczy Usługi na rzecz usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient zobowiązany jest do:
 4. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta,
 5. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Kate4Kids w związku ze złożeniem Zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.
 6. terminowej zapłaty Ceny oraz innych kosztów w pełnej wysokości,
 7. terminowego odbioru Produktów zgodnie z wybranym sposobem dostawy,
 8. przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Kate4Kids następujących treści:
 9. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Kate4Kids lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 10. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 11. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 12. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Kate4Kids ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 13. Kate4Kids nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych niezależnych od Kate4Kids.
 14. Niezależnie od powyższego Kate4Kids ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Kate4Kids nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 15. Kate4Kids zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

III. Sprzedaż Produktów

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może dokonać zakupu produktu poprzez złożenie Zamówienia w ramach Usługi Konto lub Usługi Koszyk.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Główne cechy Produktu oraz warunki sprzedaży podane są na stronie każdego Produktu.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między Karte4Kids i Klientem następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Złożenia Zamówienia odbywa się w następujący sposób:
 5. Klient dodaje Produkty do Koszyka,
 6. W przypadku posiadania Konta Klient potwierdza prawidłowość i aktualność danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży. Klient nieposiadający Konta uzupełnia w formularzu Zamówienia dane konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Formularz Zamówienia wymaga uzupełnienia następujących danych:
 8. imię i nazwisko Klienta,
 9. adres składający się z kraju, kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru,
 10. adres poczty elektronicznej,
 11. numer telefonu kontaktowego,
 12. ilość i rodzaj Produktów,
 13. miejsce i sposób dostawy wybrany spośród udostępnionych przez Kate4Kids
 14. sposób płatności wybrany spośród udostępnionych przez Kate4Kids,
 15. firma i NIP w przypadku Klientów niebędących Konsumentami.
 16. Klient przesyła Zamówienie do Kate4Kids poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę”.
 17. W przypadku korzystania z Usługi Koszyk bez rejestracji Konta Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin.
 18. Kate4Kids potwierdza złożone Zamówienie poprzez wysłanie automatycznej odpowiedzi na podany przez Klienta adres e-mail.
 19. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Kate4Kids wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z:potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z powodu brak płatności lub niedostępności produktów.
 20. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w pkt 6.1. w zakresie wskazanych w niej Produktów. Kate4Kids przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.
 21. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 22. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Kate4Kids skontaktuje się z Klientem w celu: poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia umowy sprzedaży; lub potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Kate4Kids zgodził się przyjąć oferty zawarcia umowy sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Kate4Kids z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Kate4Kids z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia Kate4kids niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim umowa sprzedaży nie została zawarta.
 23. Kate4Kids może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.
 24. Kate4Kids dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji umowy sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
 25. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Kate4Kids może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 26. Wszystkie Ceny i inne koszty związane z realizacją Zamówienia i wykonaniem umowy sprzedaży podawane przez Kate4Kids wyrażone są w polskiej walucie lub euro i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 27. Podane na stronach Produktów Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności:
  1. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą realizowane przez operatora "Blue Media S.A."
  3. Płatności Shoper - bezpieczne płatności online, realizowane przez operatora "Blue Media S.A."
 2. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia (poza płatnością za pobraniem przy odbiorze), a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 3. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji kontaktując się z Kate4Kids na adres: kontakt@kate4kids.com, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży. 
 5. Obsługujemy karty: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w Sklepie oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi Sklepie oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu.
 3. Dostępne są następujące sposoby dostawy Produktu:
 4. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 5. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 6. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Kate4Kids oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 8. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Kate4Kids jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
 9. zawarcia umowy sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
 10. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 11. Reklamacja Produktu
 12. Podstawa i zakres odpowiedzialności Kate4Kids względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 13. Kate4Kids obowiązana jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 14. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Alternatywy 7/141; 02-775 Warszawa lub na elektronicznie na adres kontakt@kate4kids.com
 15. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie razem z reklamacją, w celu umożliwienia Kate4Kids zbadania Produktu.
 16. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
 17. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Kate4Kids niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 18. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Kate4Kids jest zobowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniem i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 19. Klient może zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Kate4Kids. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 20. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Kate4Kids. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 21. Kate4Kids ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Kate4Kids nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 22. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Kate4Kids do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Kate4Kids, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres ul. Alternatywy 7/141; 02-775 Warszawa
 23. Kate4Kids odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 24. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 25. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Kate4Kids do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Kate4Kids o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Kate4Kids na piśmie lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 26. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 27. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 28. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wartej umowy sprzedaży.
 29. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a Kate4Kids
 30. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Kate4Kids, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 31. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 32. PRAWO KONSUMENTA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 33. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Kate4Kids przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone na przykład:
 34. pisemnie na adres: ul. Altrnatywy 7/141; 02-775 Warszawa,
 35. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kate4kids.com,
 36. z wykorzystaniem formularza odstąpienia,
 37. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 38. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 39. Kate4Kids ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 40. Kate4Kids dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Kate4Kids może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 41. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Kate4Kids, chyba że Kate4Kids zaproponowała, że sama odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Alternatywy 7/141, 02-775 Warszawa. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.
 42. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 43. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Kate4Kids może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Kate4Kids od Konsumenta.
 44. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Kate4Kids wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kate4Kids utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Kate4Kids nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w odniesieniu do danych Klientów jest Kate4Kids.
 2. Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z prawem. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne w celu korzystania z Usług w tym założenia Konta lub zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 3. Kate4Kids zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu gania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Kate4Kids.
 4. Kate4Kids zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie wytyczne organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Kate4Kids określa Polityka prywatności i plików cookies.

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na stronach Sklepu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Kate4Kids lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Kate4Kids na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.
 2. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na stronach Sklepu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej www.kate4kids.comnie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Kate4Kids.
 4. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG I ZMIANA REGULAMINU
 5. Kate4Kids może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług zawartą z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako:
 6. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Kate4Kids wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Kate4Kids lub zmiana interpretacji powyższych przepisów orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
 7. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),
 8. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Kate4Kids dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 9. Niezależnie od treści pkt 1 Kate4Kids może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie przez nieprzerwany okres minimum 3 lat.
 10. Kate4Kids swoje oświadczenie w zakresie określonym w pkt. 1 lub 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia.
 11. Kate4Kids może wypowiedzieć Klientowi Umowę o świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Sklepu, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 12. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 13. Kate4Kids może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt IX Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 14. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Kate4kids wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Kate4Kids lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
 15. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),
 16. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Kate4Kids dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 17. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Kate4Kids udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 18. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Kate4Kids umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 20. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 21. Kate4Kids przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Kate4Kids.
 22. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Kate4Kids ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 23. Z chwilą wydania przez Kate4Kids Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Kate4Kids w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 24. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Kate4Kids może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt IX Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 25. Ani Kate4Kids ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 26. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Kate4Kids, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 27. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kate4Kids, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kate4Kids.
 28. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Kate4Kids może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 29. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 30. Regulamin obowiązuje od dnia 01-12-2020 r.
 31. Umowy zawierane przez Kate4Kids zawierane są w języku polskim.
 32. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
 33. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.
 34. Kate4Kids zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub Usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 35. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem https://www.kate4kids.com/content/regulaminskąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 36. Kate4Kids informuje, że korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 38. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Kate4Kids a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl